در اینجا بر آن شدیم تا به معرفی بیشتر بیت کوین بپردازیم و توضیحات مختصری درباره خصوصیات و ویژگی های این اولین ارز دیجیتال جهان  بدهیم. در این مقاله با موضوعاتی همچون آشنایی مختصر با تاریخچه پول، تفاوت بیت کوین با ارزهای سنتی، تعریف بیت کوین و همچنین ساتوشی ناکاموتو خالق آن آشنا می شویم. متن زیر قسمتی از مقدمه کتاب "همه چیز در مورد بیت کوین" است که  می تواند باعث آشنایی اجمالی خواننده با محبوب ترین ارز دیجیتال جهان یعنی بیت کوین شود.

پــول یکــی از اساســی ترین عوامــل در اقتصــاد یــک جامعــه اســت کــه میـزان حجـم آن آثـار کامـلا بـارزی در اقتصـاد داشـته و بـر تولیـد، نـرخ تـورم و بیـکاری تاثیرگـذار اسـت. در تمدن هـای اولیـه بشـری بـرای رفـع نیازهـای خـود از تبـادلات کالا بـه کالا اسـتفاده می کردنـد. هـزاران سـال پـس از آن مـردم فلـزات طـلا و نقـره را بـه عنوان پـول در تبـادلات خود بـه کار گرفتنـد و سـپس در قـرن گذشـته ارزهـای مختلفـی بـا پشـتوانه طلا و نقـره پدیـد آمدنـد.

در سـالهای پایانـی قـرن بیسـتم بانـکداری آنلایـن بـا تکیـه بـر ظهـور اینترنـت رواج یافـت و امـروز در پایـان ایـن مسـیر بـا بیت کویـن روبـرو هسـتیم: اولیـن پـول دیجیتـال غیرمتمرکـز کــه به منظــور جلوگیــری از ایجــاد تــورم و حفــظ ارزش پــول و دارایــی مـردم در مـدت طولانـی ایجـاد شـده اسـت.

تفـاوت اصلـی بیت کویـن بـا ارزهـای سـنتی همیـن نامتمرکـز بـودن آن اســت. بیت کویــن روی یــک پایــگاه داده غیرمتمرکــز به نــام بلاکچیــن فعالیــت می کنــد. در ایــن فنــاوری داده هــا بیــن میلیون هــا کامپیوتــر توزیـع شـده و هیـج کـس قـادر بـه کنتـرل آنهـا نیسـت، مگـر اینکـه مالـک بیـش از پنجـاه و یـک درصـد از کل کامپیوترهـای شـبکه باشـد! پیدایـش بیت کویـن بـه سـال  2008 میلادی بر می گـردد، یعنـی زمانـی کــه فــردی (یــا گروهــی) بــا نــام مســتعار ساتوشــی ناکاموتــو مقالــه ای تحــت عنــوان " بیت کویــن: یــک سیســتم پــول الکترونیکــی همتــا بــه همتـا " منتشـر نمـود. ایـن شـبکه همتـا بـه همتـا بـه کاربـران امـکان می دهـد بـدون هیـچ واسـطه ای و بـدون حضـور یـک سیسـتم مرکـزی (بانـک) نسـبت بـه انتقـال پـول بـه یکدیگـر اقـدام نماینـد. بیت کویــن امــکان پرداخت هــای بســیار کم هزینــه را فراهــم می کنــد. ایـن شـبکه سیسـتم کنترل کننـده متمرکـز نـدارد و توسـط هیـچ ارگان یــا نهــاد دولتــی اداره نمی شــود. انتقــال پــول از یــک نقطــه بــه نقطــه دیگــر در تمــام شــبکه اطلاع رســانی شــده و تمــام نقــاط از آن آگاه خواهنـد شـد.

خالــق اصلــی بیــت کویــن پــس از ارائــه مقالــه خــود در ســایت metzdowd.com مدتــی بــا تیــم توســعه دهنده بیت کویــن همــکاری کـرد و سـپس به طـور ناگهانـی در سـال 2011 از نظرهـا پنهـان شـد و هرگـز دیگـر پیامـی ارسـال نکـرد. تـا بـه امـروز نیز هیـچ کـس از ماهیت واقعـی او خبـر نـدارد. تنهـا نکتـه ای کـه در مـورد فـرد یـا افـرادی کـه بـا نـام ساتوشـی ناکاموتـو مقالـه بیت کویـن را منتشـر کردنـد و اسـاس و بنیـان ایـن پـول رمزنـگاری شـده را شـکل داده انـد می دانیـم ایـن اسـت کـه او مالـک یـک میلیـون از کل بیسـت و یک میلیـون بیت کویـن قابـل اسـتخراج در شـبکه اسـت. حتـی او نیـز هیـچ گونـه کنترلـی بـر ایـن پول مجـازی نـدارد.

منبع: کتاب "همه چیز در مورد بیت کوین"، پدید آورندگان: ناطق الاسلام، ابهری و فرزان جم