در یکی دیگر از سلسله مقالات وضعیت ارزهای دیجیتال در جهان، به بریتانیا و کشور انگلستان می رسیم. در ادامه با هم شرح وضعیت ارزهای دیجیتال در زمینه های گوناگون، در یک کشور اروپایی دیگر، یعنی انگلیس را خواهیم خواند.