رسیدهای زیر مربوط به برداشت از سایت کلیک فکس می باشد. حداقل برداشت برای بار اول در این سایت، تنها هزار تومان است.